Podnikateľské subjekty nefigurujúce v obchodnom registri, patri sem napríklad živnostníci, majú povinnosť riešiť vedenie účtovníctva v jednoduchej podobe, tzv. jednoduché účtovníctvo. Takéto vedenie účtovníctva následne poníma účtovanie o príjmoch a výdavkoch, obchodnom majetku a záväzkoch tak, aby z týchto údajov bolo možné zistiť výsledok hospodárenia a čisté obchodné imanie. Pri subjektoch zapísaných v obchodnom registri následne hovoríme o vedení účtovníctva v podvojnej podobe, v rámci ktorej sa účtuje o majetku a záväzkoch, výsledku hospodárenia v podobe zisku alebo straty a nákladoch a výnosoch. Medzi subjekty s povinnosťou zápisu do tohto registra radíme spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a družstvá.

kalkulačka

Vedenie účtovníctva a jeho rozdiely v dobe vedenia a zodpovednosti

Právnická osoba má povinnosť zastrešovať vedenie účtovníctva od dňa svojho vzniku a do dňa svojho zániku. Dátumom vzniku právnickej osoby sa rozumie deň zápisu do obchodného registra, pričom ich zánik následne korešponduje s dňom výmazu z tohto registra. Deň zápisu do obchodného registra je súčasne dátumom, od ktorého je právnická osoba oprávnená nadobúdať práva a povinnosti. Súčasne je zrejmé, že tieto práva a povinnosti dňom výmazu z obchodného registra aj zanikajú. Obdobie medzi zápisom a výmazom znamená pre túto osobu povinnosť byť aj účtovnou jednotkou. Naproti tomu je fyzická osoba, ktorá sa musí zaoberať vedením účtovníctva, ak preukazuje vynaloženie výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov pre účely zistenia základu dane z príjmov.

účetnictví

Fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť sú činné odo dňa vydania príslušného oprávnenia na podnikanie. Skutočnosť, že fyzická osoba vykonáva podnikateľskú činnosť nemusí automaticky znamenať, že je aj povinná byť účtovnou jednotkou. Povinnosť vedenia účtovníctva vzniká až vtedy, keď si táto osoba uplatňuje vynaložené výdavky.

Vedenie účtovníctva musí byť plne v súlade s postupmi uvedenými v § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Ministerstvo financií SR vymedzuje pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek príslušné opatrenia, pod ktorými rozumieme najmä postupy účtovania, náležitosti predkladania účtovnej závierky, obsahové vymedzenie účtovných kníh v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Príslušná účtovná jednotka je vo všeobecnosti zodpovedná za svoje účtovníctvo. Samozrejme je prípustné vedením účtovníctva poveriť inú právnickú alebo fyzickú osobu.

Profesionálne účtovnícke služby nájdete na internetovej stránke https://www.easystart.sk/.