Pod pojmom kvalifikácia rozumieme istý stupeň odbornej spôsobilosti na výkon určitej práce v konkrétnom povolaní. Každá organizácia má však iný pohľad na túto skutočnosť. Základom je teoretické odborné vzdelanie získané či už na stredných alebo vysokých školách, čo už samo o sebe môže mnohokrát postačovať na získanie zamestnania.
splněná kvalifikace
Určite je však rozhodujúce pri finančnom hodnotení vykonanej práce, keďže každá organizácia má tzv. platové triedy, kde kvalifikačné kritérium je jedno z najdôležitejších kritérií hodnotenia pracovníka ako kvalifikovaného alebo nekvalifikovaného. Nekvalifikovaný pracovník má nevýhodu v tom, že prakticky sa nemôže posúvať v platových triedach nahor pokiaľ medzičasom nezíska odbornú kvalifikáciu.

S kvalifikáciou je tým pádom úzko spojený pojem osvedčenie alebo certifikát. Ide o istý doklad, v ktorom sú formálne a oficiálne overené a potvrdené konkrétne odborné požiadavky, ktoré nositeľ tohto dokladu absolvoval. Patria sem aj rôzne kurzy, atestácie a absolvované teoretické bázy. Osvedčenie môže byť nielen z teoretického, ale predovšetkým z praktického hľadiska veľkým plusom uchádzača o zamestnanie pri pohovoroch s potencionálnymi zamestnávateľmi. Každý takýto certifikát spomenutý v životopise totiž zvyšuje celkovú šancu na prijatie.
získaný odznak
Popri kvalifikácii a osvedčení však hrá kľúčovú úlohu aj odborná prax absolventa. Ide obyčajne o jednu z foriem vzdelávacích činností na konkrétnej strednej alebo vysokej škole, pričom jej účelom je, aby sa študent oboznámil s praktickými problémami, s ktorými sa v budúcnosti môže, v rámci svojho zamestnania, stretnúť. V súčasnosti je na túto oblasť zo strany zamestnávateľov pomerne veľký tlak, keďže v dnešnej dobe častokrát len teoretické vedomosti nemusia v bežnom každodennom pracovnom živote stačiť. Preto je potrebné venovať odbornej praxi dostatočnú pozornosť.